Obchodní podmínky

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU LETISTE-BERLIN.CZ

účinné ode dne 01.11.2018

obchodní společnosti HZ KONTEJNERY s.r.o.,IČ: 03975177, spisová značka: C 240707 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, provozovna: Průmyslová 154, areál Trado, 674 01 Třebíč, telefon: +420 608 830 863, elektronická adresa: info@letiste-berlin.cz (dále také jen “příkazník”).

Příkazcem se rozumí druhá strana uvedená v objednávce.

 • Obecná ustanovení
  • Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat příkazci rezervaci parkovacího místa na některém parkovišti provozovaném společnosti McParking® Germany GmbH, UST.-Ident-Nr. DE315456112:
 • Tegel (Kurt-Schumacher-Damm 176, 13405 Berlin, Německo);
 • (Gebrüder-Hirth-Straße 27, 12526 Berlin, Německo);
 • Leipzig (Kohlmeisenweg 3, 04435 Schkeuditz, Německo),

podle výběru příkazce z nabídky uvedené na webové stránce příkazníka na url adresewww.letiste-berlin.cz(dále také jen „webová stránka“).

 1. Příkazník si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit a doplňovat. Pro uzavřenou příkazní smlouvu jsou účinné vždy podmínky, které byly zveřejněny v době projevu vůle příkazce uzavřít příkazní smlouvu.
  1. Příkazní smlouvu mezi příkazcem a příkazníkem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 2. Postup při uzavření smlouvy
  1. V nabídce příkazníka na webové stránce jsou parkovací místa na parkovišti uvedeném v čl. 1.1, ke kterým může příkazník pro příkazce obstarat rezervaci.
  1. Webová stránka příkazníka obsahuje informace o parkovacím místě, včetně uvedení ceny za parkování, která se platí v místě parkoviště.
  1. Obstarání rezervace parkovacího místa, může příkazce objednat vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách příkazníka. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o zvoleném parkovacím místě; termínu parkování a údajích příkazce (dále také jen „objednávka“).
  1. Před odesláním objednávky příkazníkovi je příkazce povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil, příkazci je umožněno vložené údaje změnit. Údaje uvedené v objednávce jsou příkazníkem považovány za správné. Objednávku odešle příkazce příkazníkovi kliknutím na tlačítko „rezervovat parkovací místo“. 
  1. Příkazník je vždy oprávněn požádat příkazce o dodatečné písemné potvrzení správnosti objednávky.
  1. K uzavření příkazní smlouvy se vyžaduje akceptace objednávky příkazce příkazníkem. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy příkazci dojde potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce (dále také jen „elektronická adresa příkazce“). 
 3. Cena za obstarání rezervace parkovacího místa
  1. Za rezervaci parkovacího místa příkazce nevzniká příkazníkovi nárok na odměnu.
 4. Odstoupení od smlouvy
  1. Příkazce, který je fyzickou osobou nepodnikající (dále jen „spotřebitel“), podle § 1829 odst. 1 o.z právo od příkazní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno příkazníkovi. Odstoupení od příkazní smlouvy může příkazce zaslat na adresu provozovny příkazníka nebo na adresu elektronické pošty příkazníka. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je umístěn na webové stránce.
  1. V případě odstoupení od příkazní smlouvy dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek se příkazní smlouva od počátku ruší. 
  1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek vrátí příkazník peněžní prostředky přijaté od příkazce do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od příkazní smlouvy příkazcem, a to stejným způsobem, jakým je příkazník od příkazce přijal.
  1. Požadoval-li spotřebitel v objednávce obstarání záležitosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v čl. 4.1, nemá právo od smlouvy odstoupit, byl-li příkaz příkazníkem splněn před uplynutím uvedené lhůty.[MH1] 
  1. Je-li společně s obstaráním parkovací karty poskytnut příkazci dárek, je darovací smlouva mezi příkazníkem a příkazcem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od příkazní smlouvy příkazcem nebo příkazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a příkazce je povinen příkazníku vrátit poskytnutý dárek.
 5. Práva z vadného plnění
  1. Práva příkazce z vadného plnění z uzavřené příkazní smlouvy se řídí zejména ustanovením § 1914 až 1925 o.z.
  1. Práva z vadného plnění uplatňuje příkazce u příkazníka na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy příkazcem byla příkazníkovi vada vytknuta.
 6. Ostatní ustanovení a poučení
  1. Příkazce souhlasí s doručováním na elektronickou adresu uvedenou v jeho objednávce.
  1. Příkazce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání příkazní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé příkazci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením příkazní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.) si hradí příkazce i příkazník sám.
  1. Příkazník není ve vztahu k příkazci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) o.z.
  1. Slevy vzájemně kombinovat. Na každou objednávku je možné uplatnit jedinou slevu.
  1. Příkazník je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.
  1. Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příkazce, který je spotřebitelem, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy na tento orgán dozoru. Dojde-li mezi příkazníkem a příkazcem, je-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou, může příkazce podat návrh na mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, která vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  1. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Skutečnosti neupravené těmito podmínkami a uzavřenou příkazní smlouvou mezi příkazcem a příkazníkem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Pokud právní vztah vzniklý z uzavřené příkazní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  1. Pokud právní vztah vzniklý z příkazní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele uvedené v Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I).
  1. Uzavřená příkazní smlouva včetně těchto podmínek je archivována příkazníkem v elektronické podobě.

 [MH1]V objednávce na eshopu musí být:

„Požaduji tímto obstarání výše uvedených karet před uplynutím lhůty 14 dní pro odstoupení, jsem si vědom skutečnosti, že v takovém případě nemám právo od uzavřené smlouvy odstoupit, bude-li obstarání záležitosti splněno před uplynutím uvedené lhůty.“

Musí to tam být na zaškrtnutí. Pokud to někdo odškrtne, tak to musíš vidět v objednávce. V takovém případě budeš plnit až po uplynutí 14 dní ode dne uzavření smlouvy.